Regulamin Projekt Społeczny DigiKids

I. Postanowienia ogólne

1. Twórcą projektu pod nazwą Projekt Społeczny DigiKids jest Fundacja Digital University z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolektorska 22A/2, 01-692 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000520112, zwana dalej Organizatorem

II. Cele i zadania Programu Społecznego DigiKids

1. Projekt Społeczny DigiKids przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-18 lat. Program wykładów i warsztatów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.
2. Uczestnikami Projektu Społecznego DigiKids są:
a. wychowankowie Domów Dziecka,
b. podopieczni Świetlic Środowiskowych,
c. odbiorcy projektów społecznych realizowanych we współpracy z innymi Partnerami.
2a. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Uczestnikiem jest zarówno dziecko jaki i jego rodzic lub opiekun prawny.

III. Organizacja działań Projektu Społecznego DigiKids

1. Organizator komunikuje się z uczestnikami programu (Uczestnikami DigiKids) poprzez stronę internetową www.digikids.pl lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Terminy zajęć dostępne są na stronie internetowej www.digikids.pl
3. Nauczanie na DigiKids jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów lub cykli wykładów.
4. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie miasta Warszawa. Uczestnicy są informowani o miejscu planowanych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć zamieszczane są na stronie internetowej www.digikids.pl. Prezentowane są w postaci opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line.
6. Fundacja Digital University ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w pkt. 5 powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.

IV. Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja na Projekt Społeczny DigiKids prowadzona jest każdorazowo przed warsztatami do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej www.digikids.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Uczestnicy rekrutowani są wg kolejności zgłoszeń z wyłączeniem zajęć w przypadku których zasada rekrutacji jest oddzielnie zdefiniowana.
4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie Społecznym DigiKids jest:
4.a. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na zajęcia,
4.b. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia dziecka na Projekt Społeczny DigiKids.

V. Opłaty

1. Udział w zajęciach w ramach Projektu Społecznego DigiKids jest bezpłatny.

VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na zajęciach

1. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane przez opiekuna prawnego. Tylko dzieci wpisane na listy obecności mogą wziąć udział w zajęciach.
2. Łączna liczba miejsc na zajęciach warsztatowych jest ograniczona i udział w zajęciach zależy od kolejności zgłoszeń.
3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy opiekunów.
4. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Uczestników.
5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów. Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
6. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych.
7. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
8. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.

VII. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie Społecznym DigiKids

1. Uczestnik informuje Organizatora o rezygnacji z udziału w Projekcie Społecznym DigiKids drogą elektroniczną na adres kontakt@digikids.pl.

VIII. Odwołanie zajęć przez Fundację Digital University

1. Fundacja Digital University zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
1.a. liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia grupy zajęciowej
1.b. wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
1.c. na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
1.d. z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
2. informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

IX. Procedura reklamacyjna

1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Projektu Społecznego DigiKids należy składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@digikids.pl. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany przez Uczestnika na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Uczestnika/jego rodzica/ opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
4. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będą właściwe Sądy powszechne.

X. Przetwarzanie danych osobowych

1. Rodzic lub opiekun prawny, który zgłasza dziecko na Projekt Społeczny DigiKids, wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na internetowej stronie www.digikids.pl, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora, w celu związanym z organizacją Projektu Społecznego DigiKids oraz związanych z nim imprez.
2. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator (Fundacja Digital University z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolektorska 22A/2, 00-692 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000520112).
3. Dane osobowe obejmują: dane rodzica (imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres elektroniczny).
4. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/opiekunom prawnym każdego Uczestnika przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
5. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w Projekcie Społecznym DigiKids przez Uczestnika jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
6. Uczestnik (rodzic/opiekun prawny) wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej Projektu Społecznego DigiKids drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

XI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.digikids.pl i stosować się do nich.
2. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach DigiKids oznacza, iż Uczestnik akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej Fundacji.
3. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na uczestnika formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Uczestnika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Uczestnika wirusami.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej www.digikids.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 luty 2015 r.

We are in the throes of a transition where every publication has to think of their digital strategy.
Bill Gates
Sharing is good, and with digital technology, sharing is easy.
Richard Stallman
In the Digital Age, recorders also tend to be oversharers, and with Facebook, Instagram, Twitter, and Pinterest, they can do so on a grand scale.
Graydon Carter
Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.
Steve Jobs
A key ingredient in innovation is the ability to challenge authority and break rules.
Vivek Wadhwa