Ochrona danych osobowych w Fundacji

1. W czasie korzystania z serwisów należących do Fundacji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail.

2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu . Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

3. Pracownicy Fundacji są zobowiązani, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do zachowania tajemnicy.

4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Digital University z siedzibą Warszawie (00-692) przy ul. Kolektorska 22A/2, NIP:1182100793 Regon: 147372124, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

5. Fundacja zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Fundację w szczególności partnerom konferencji organizowanym przez Fundację, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Fundacji lub za pośrednictwem telefonu , faksu bądź listownie. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Fundacja nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub treść takich witryn, których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od zasad Fundacji.

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na http://www.digitaluniversity.pl/

9. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres: ul. Bracka 26/9, 00-020 Warszawa lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@digitaluniversity.pl.

We are in the throes of a transition where every publication has to think of their digital strategy.
Bill Gates
Sharing is good, and with digital technology, sharing is easy.
Richard Stallman
In the Digital Age, recorders also tend to be oversharers, and with Facebook, Instagram, Twitter, and Pinterest, they can do so on a grand scale.
Graydon Carter
Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.
Steve Jobs
A key ingredient in innovation is the ability to challenge authority and break rules.
Vivek Wadhwa